M/MŽ/W
Prosto/FreeProsto/Free
50mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
100mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprto/Open.................. 200mDirektno finaleOdprto/Open..................
400mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 400mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
800mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 800mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
1500mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 1500mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
 
Hrbtno/BackHrbtno/Back
50mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
100mDirektno finaleOdprto/Open.................. 100mDirektno finaleOdprto/Open..................
200mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
 
Prsno/BreastPrsno/Breast
50mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
100mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
 
Delfin/FlyDelfin/Fly
25mDirektno finale- 12.................. 25mDirektno finale- 10..................
25mDirektno finale- 12.................. 25mDirektno finale- 10..................
25mDirektno finaleMD.................. 25mDirektno finaleZD..................
50mDirektno finaleOdprto/Open.................. 50mDirektno finaleOdprto/Open..................
100mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
 
Mešano/MedleyMešano/Medley
100mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprto/OpenŠtartnaRezultati
400mDirektno finaleOdprto/Open.................. 400mDirektno finaleOdprto/Open..................
1 - 1.Kolo Ljubljanske regije - 19.11.2011 - 8:00
1.M/M50m Prsno/BreastDirektno finale8:00Odprto/OpenŠtartnaRezultati
2.Ž/W50m Prsno/BreastDirektno finale8:20Odprto/OpenŠtartnaRezultati
3.M/M100m Prosto/FreeDirektno finale8:35Odprto/OpenŠtartnaRezultati
4.Ž/W100m Prosto/FreeDirektno finale9:00Odprto/OpenŠtartnaRezultati
5.M/M200m Hrbtno/BackDirektno finale9:15Odprto/OpenŠtartnaRezultati
6.Ž/W200m Hrbtno/BackDirektno finale9:35Odprto/OpenŠtartnaRezultati
7.M/M200m Mešano/MedleyDirektno finale9:50Odprto/OpenŠtartnaRezultati
8.Ž/W200m Mešano/MedleyDirektno finale10:05Odprto/OpenŠtartnaRezultati
9.M/M800m Prosto/FreeDirektno finale10:20Odprto/OpenŠtartnaRezultati
10.Ž/W800m Prosto/FreeDirektno finale10:45Odprto/OpenŠtartnaRezultati
2 - 2.Kolo Ljubljanske regije - 17.12.2011 - 8:00
11.M/M50m Hrbtno/BackDirektno finale8:00Odprto/OpenŠtartnaRezultati
12.Ž/W50m Hrbtno/BackDirektno finale8:15Odprto/OpenŠtartnaRezultati
13.M/M100m Mešano/MedleyDirektno finale8:25Odprto/OpenŠtartnaRezultati
14.Ž/W100m Mešano/MedleyDirektno finale8:40Odprto/OpenŠtartnaRezultati
15.M/M400m Prosto/FreeDirektno finale8:55Odprto/OpenŠtartnaRezultati
16.Ž/W400m Prosto/FreeDirektno finale9:30Odprto/OpenŠtartnaRezultati
17.M/M100m Prsno/BreastDirektno finale10:05Odprto/OpenŠtartnaRezultati
18.Ž/W100m Prsno/BreastDirektno finale10:25Odprto/OpenŠtartnaRezultati
19.M/M200m Delfin/FlyDirektno finale10:40Odprto/OpenŠtartnaRezultati
20.Ž/W200m Delfin/FlyDirektno finale10:45Odprto/OpenŠtartnaRezultati
3 - 3.Kolo Ljubljanske regije - 7.1.2012 - 8:00
21.M/M50m Prosto/FreeDirektno finale8:00Odprto/OpenŠtartnaRezultati
22.Ž/W50m Prosto/FreeDirektno finale8:20Odprto/OpenŠtartnaRezultati
23.M/M200m Prsno/BreastDirektno finale8:40Odprto/OpenŠtartnaRezultati
24.Ž/W200m Prsno/BreastDirektno finale9:20Odprto/OpenŠtartnaRezultati
25.M/M100m Delfin/FlyDirektno finale10:00Odprto/OpenŠtartnaRezultati
26.Ž/W100m Delfin/FlyDirektno finale10:15Odprto/OpenŠtartnaRezultati
27.M/M1500m Prosto/FreeDirektno finale10:25Odprto/OpenŠtartnaRezultati
28.Ž/W1500m Prosto/FreeDirektno finale11:05Odprto/OpenŠtartnaRezultati
4 - 4.Kolo Ljubljanske regije - 14.1.2012 - 8:00
29.M/M50m Delfin/FlyDirektno finaleOdprto/Open..................
30.Ž/W50m Delfin/FlyDirektno finaleOdprto/Open..................
31.M/M200m Prosto/FreeDirektno finaleOdprto/Open..................
32.Ž/W200m Prosto/FreeDirektno finaleOdprto/Open..................
33.M/M100m Hrbtno/BackDirektno finaleOdprto/Open..................
34.Ž/W100m Hrbtno/BackDirektno finaleOdprto/Open..................
35.M/M400m Mešano/MedleyDirektno finaleOdprto/Open..................
36.Ž/W400m Mešano/MedleyDirektno finaleOdprto/Open..................
 
5 - izračun točk - 14.1.2012
37.M/M25m Delfin/FlyDirektno finaleDečki..................
38.Ž/W25m Delfin/FlyDirektno finaleDeklice..................
39.M/M25m Delfin/FlyDirektno finale12 let in mlajši/AG and younger..................
40.Ž/W25m Delfin/FlyDirektno finale10 let in mlajši/AG and younger..................
41.M/M25m Delfin/FlyDirektno finale12 let in mlajši/AG and younger..................
42.Ž/W25m Delfin/FlyDirektno finale10 let in mlajši/AG and younger..................