START LIST - 4 x 400 m mixed, senior men   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
1033MASS MASS   MASS
1060VEL VEL   VEL
1014DOM DOM   DOM