START LIST - 5000 m, senior men   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
86Kobe PrimožKRKA   KRKA1981
188Lapoši JožePOM   POM2000
175Oshish AdnanOL   OL2005
244Grabner JakaVEL   VEL2003
91Puš SebastjanKRKA   KRKA1980