START LIST - 4x100m, senior men
TrackBibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
31002KLC KLC   KLC
41017VEL VEL   VEL
51006KRKA KRKA   KRKA
61000ASB ASB   ASB
71013SLG SLG   SLG
81009MASS MASS   MASS