START LIST - 4x100m, senior men   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
1017VEL VEL   VEL
1002KLC KLC   KLC
1006KRKA KRKA   KRKA
1000ASB ASB   ASB
1009MASS MASS   MASS
1013SLG SLG   SLG