START LIST - 4x400m, senior men   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
1001KLC KLC   KLC
1015TRK TRK   TRK
1010MASS MASS   MASS
1016VEL VEL   VEL
1005KRKA KRKA   KRKA