START LIST - 4x400m, senior women   PhotoFinish
BibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
1018VEL VEL   VEL
1011MASS MASS   MASS
1003KLC KLC   KLC