START LIST - shot put, boys
TrackBibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
160Meglič NejcKRKA   KRKA2010