START LIST - 200 m, Girls U12, wind: +0,9
TrackBibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
2270Pernat EmaPT   PT2012
3248Bek AnaPT   PT2012
4279Topolnik GajaPT   PT2012
5221RanĨigaj IdaPOM   POM2013
6254Ciglar Kekec ZalaPT   PT2012