START LIST - 4x100m, senior men
TrackBibLastname, FirstnameCountryYoBPBSB
11001GO GO   GO48.94
21005KRKA KRKA   KRKA44.51
31010KRO KRO   KRO43.03
41017MASS 2 MASS   MASS41.10
51028VEL VEL   VEL41.65
61016MASS 1 MASS   MASS40.80
71002KLC KLC   KLC42.60
81019MASS 3 MASS   MASS43.42